REGULAMIN

 Regulamin współpracy z Individual s. c.
ul.Okopowa 56 lok.1

 01-042 Warszawa

 • 1 - Ogólne postanowienia
  Definicje pojęć występujących w regulaminie:

Agencja- Individual s.c.

Hostessa/Modelka- kobieta lub mężczyzna wyrażający zgodę na współpracę z Agencją tj. na przyjmowanie zleceń, wykonywanie czynności na rzecz Agencji

Klient- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz inne podmioty, które zleciły Agencji wykonywanie określonych czynności, zgodnie z treścią poszczególnych umów zawartych z Agencją,

Impreza- wydarzenie, event, konferencja, targi, akcja promocyjna, bankiet, pokaz mody organizowane przez Agencję lub zlecone Agencji przez Klienta

Niniejszy Regulamin określa warunki współpracy Agencji z Hostessami/Modelkami wyrażającymi chęć współpracy na zasadach i warunkach tu określonych.
Niniejszy regulamin stanowi integralną część umów zawieranych przez Agencję z Hostessami/Modelkami. Każde odstępstwo od stosowania niniejszego regulaminu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Hostessa/Modelka akceptując niniejszy regulamin oświadcza, iż wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Agencję w celu niezbędnym dla wykonania przyjętych zleceń, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, nr 101, poz. 926). Jednocześnie Hostessa/Modelka oświadcza, iż jest świadoma, że ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia.
Agencja zastrzega sobie prawo do współpracy jedynie z osobami pełnoletnimi.

 • 2 - Przyjmowanie zleceń

Agencja przesyła Hostessie/Modelce propozycję zlecenia poprzez sms lub mailem lub za pośrednictwem komunikatorów typu WhatsApp/Messenger. Propozycja zlecenia zawiera m.in. termin, stawkę i warunki zlecenia. Oferowana stawka nie podlega negocjacji.
Po otrzymaniu smsa lub maila Hostessa/Modelka zobowiązana jest odpowiedzieć na otrzymaną propozycję zlecenia, niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin, w następujący sposób:
- TAK – jeżeli Hostessa/Modelka wyraża zainteresowanie zleceniem, jest dyspozycyjna we wskazanym terminie imprezy i odpowiada jej oferowana stawka,

lub

- NIE - jeżeli Hostessa/Modelka nie jest zainteresowana zleceniem. Dodatkowo powinna dopisać krótko o przyczynie braku zgody (Przykład : NIE – termin, NIE – stawka, NIE – warunki)

Brak odpowiedzi na propozycję zlecenia w ciągu 24 godzin od jej otrzymania, oznacza, że Hostessa/Modelka nie jest zainteresowana proponowanym zleceniem, a tym samym oferta nie jest aktualna w stosunku do niej.

Agencja potwierdza zlecenie sms-em, lub telefonicznie w terminie 2 tygodni po otrzymaniu sms od hostessy/modelki potwierdzającego przyjęcie propozycji, lub we wskazanym wyżej terminie informuje o przedłużeniu czasu oczekiwania.
Jeśli przed otrzymaniem potwierdzenia Hostessa/Modelka rezygnuje z proponowanego przez Agencję zlecenia obowiązana jest niezwłocznie sms-em poinformować o tym fakcie Agencję.
Jeśli Agencja w ciągu 2 tygodni nie wysłała potwierdzenia zlecenia oferta jest nieaktualna.
Po otrzymaniu potwierdzenia zlecenia przez Hostessę/Modelkę, Agencja kontaktuje się z Hostessą/Modelką w celu uzgodnienia warunków i szczegółów konkretnej oferty.

 • 3 - Przygotowanie się do pracy – zasady ogólne

Hostessy/Modelki współpracujące z Agencją powinny mieć :
zadbaną cera, włosy, paznokcie.
makijaż, manicure, (fryzura zawsze zgodne z ustaleniami z Agencją przed daną Imprezą),
Hostessa/Modelka nie powinna posiadać żadnych dodatkowy ozdób – jeśli nie są wymagane lub dostarczone przez Agencję,
Hostessa/Modelka nie powinna posiadać plastrów antykoncepcyjnych lub antynikotynowych w widocznym miejscu. Jeśli posiada tatuaż który mógłby być widoczny w trakcie pracy powinna o tym poinformować Agencję przed przyjęciem zlecenia,
Hostessa/Modelka nie powinna posiadać długich kolorowych tipsów oraz wulgarnego makijażu,
Jeśli Hostessa/Modelka posiada aparat na zębach lub musi pracować w okularach powinna o tym powiadomić Agencję.

 • 4 - Strój

Każda Hostessa/Modelka, która przyjmie zlecenia od Agencji musi posiadać własny strój podstawowy (tj. biała koszula, czarna spódniczka oraz eleganckie spodnie, czarna marynarka, czarne klasyczne- zakryte szpilki) oraz elegancką sukienkę tzw. „małą czarną”, rajstopy cienkie: cieliste i czarne oraz grube czarne rajstopy.
O niestandardowym stroju wymaganym dla hostessy/modelki Agencja poinformuje ją odpowiednio przed przyjęciem zlecenia.
Hostessa/Modelka obowiązana jest dbać o stroje przekazane przez Agencję lub Klienta. Niedozwolone jest wycinanie metek, skracanie, fastrygowanie i jakiekolwiek przeróbki. Stroje powinny być oddane w stanie takim jak zostały przekazane, następnego dnia po zakończonej imprezie. Hostessa/Modelka przekazanym jej stroju nie może używać dezodorantów z talkiem oraz fluidów mogących zabrudzić strój.
W przypadku uszkodzenia stroju przez Hostessę/Modelkę, Agencja ma prawo do obniżenia wynagrodzenia hostessy/modelki o koszt przywrócenia stroju do stanu pierwotnego (tj. np. o koszty prania, koszty poprawek krawieckich).
W przypadku uszkodzenia stroju w sposób uniemożliwiający przywrócenie stroju do stanu pierwotnego, Agencja ma prawo obniżyć wynagrodzenie hostessy/modelki o wartość zakupu nowego stroju. W przypadku, gdy wartość szkód przewyższa wysokość wynagrodzenia Hostessa/Modelka jest zobowiązana do pokrycia pozostałej wysokości szkody ze środków własnych.

 • 5 - Standardowy zakres obowiązków hostessy

Do standardowego zakresu obowiązków hostess/modelek pracujących na Imprezach obsługiwanych przez Agencję należą:
wręczanie upominków, materiałów promocyjnych, gadżetów reklamowych
witanie i żegnanie gości,
udzielanie informacji logistycznych,
częstowanie powitalnymi drinkami,
pozowanie do zdjęć reportażowych w trakcie Imprez (akceptując niniejsze Hostessa/Modelka jednocześnie wyraża zgodę na rozpowszechnienie przez Agencję lub Klienta jej wizerunku, utrwalonego w czasie wykonywanych czynności objętych zleceniem- w czasie danej Imprezy),
obsługa stoisk targowych (dbanie o porządek na stoisku, przekazywanie informacji o firmie wystawcy, poruszenie się po terenie targów, promowanie firmy wystawcy oraz przygotowanie i serwowanie napojów ),
ogólna pomoc organizatorom imprezy,
wydawanie identyfikatorów,
rejestracja gości,
przygotowanie torebek reklamowych dla gości z gadżetami reklamowymi Klienta,
przygotowanie kawy i herbaty,
zbieranie wizytówek,
wypełnianie ankiet.
O niestandardowym zakresie obowiązków Agencja poinformuje Hostessę/Modelkę odpowiednio przed przyjęciem zlecenia.

 • 6 - Reprezentowanie firmy przez Hostessę/Modelkę

Hostessa/Modelka powinna pamiętać w każdym momencie, że reprezentuje Klienta oraz Agencję. Powinien przez cały czas wykonywania czynności, towarzyszyć jej uśmiech, pogodne i życzliwe nastawienie, właściwa postawa, wyprostowane plecy. Hostessa/Modelka powinna skoncentrować się na swoich obowiązkach i wykonywać je chętnie i z należyta starannością.

 • 7 - Po przyjściu do pracy, Spóźnienia, Przerwy

Po przyjściu przez Hostessę/Modelkę do wyznaczonego przez Agencję miejsca, przed rozpoczęciem imprezy, obowiązana jest ona do skontaktowania się z Agencją, poprzez wysłanie na podany wcześniej numer, sms’a z informacją, że jest już na miejscu. Po czym obowiązana jest zgłosić się do osoby koordynującej ze strony Klienta. Ewentualne inne szczegółowe ustalenia Agencja przekaże Hostessie/Modelce przed przyjęciem zlecenia.
W przypadku gdy Hostessa/Modelka nie może przybyć do miejsca pracy punktualnie, powinna niezwłocznie, jeszcze przed upływem wyznaczonej godziny, powiadomić o tym Agencję. (sms-em na numer wskazany przez Agencję do kontaktu).
W przypadku spóźnienia się do przybycia na miejsce imprezy po wyznaczonej godzinie zbiórki, Agencja ma prawo do obniżenia należnego hostessie/modelce wynagrodzenia do 25 %.
Hostessa/Modelka ma prawo do przerwy w trakcie wykonywania czynności, jednak wyjścia na przerwę muszą być wcześniej ustalone z osobą koordynującą, która jest obecna na imprezie, ze strony Klienta.
O wszelkich problemach, zmianie godzin, wydłużeniu się czasu pracy Hostessa/Modelka powinna niezwłocznie powiadomić Agencję.

 • 8 - Rezygnacja ze zlecenia

Hostessa/Modelka może zrezygnować ze zlecenia, w którym to udział wcześniej potwierdziła, nie później niż 7 dni przed datą planowanej imprezy. Rezygnację należy zgłosić Agencji telefonicznie wraz podaniem uzasadnionej przyczyny.
Rezygnacja zgłoszona w terminie krótszym niż 5 dni przed datą planowanej imprezy, potraktowana będzie przez Agencję jako wypadek losowy (choroba, wypadek itp.). W takim przypadku Hostessa/Modelka obowiązana jest przedłożyć usprawiedliwienie potwierdzające nagłą rezygnację ze zlecenia, niezwłocznie po ustaniu przyczyny nieobecności.
W przypadku nie poinformowania Agencji o rezygnacji w trybie ust. 1 lub ust. 2, Agencja ma prawo dochodzić zwrotu poniesionych kosztów zastępstwa i innych kosztów z tym związanych.

 • 9 - Wypłaty wynagrodzenia

W przypadku skrócenia godzin pracy ustalonych i wynikających ze zlecenia Agencja ma prawo do proporcjonalnego obniżenia wynagrodzenia i wypłaty za faktyczny czas pracy.
Wypłaty są realizowane 3 tygodnie po wykonaniu zlecenia po zgłoszeniu wypłaty   lub w terminie określonym w umowie.
Zgłoszenie wypłaty powinno być wysłane po upływie  3 tygodni od zlecenia na adres przelewy@individual.pl z podaniem daty zlecenia oraz kwoty do wypłaty.
Osoby, które odbierają przelew za kilka zleceń powinny wysłać "zgłoszenie wypłaty" na adres przelewy@individual.pl i podać terminy zleceń oraz kwoty do wypłaty.
Wypłaty są realizowane przelewem na konto wskazane w formularzu danych przesyłanym do  Agencji przed wykonaniem zlecenia.
Przelewy są realizowane w piątki.

 10 - Castingi

W przypadku zorganizowanych castingów odbywających się w siedzibie Agencji lub w siedzibie Klienta Hostessa/Modelka obowiązana jest się stawić w schludnym, nie sportowym stroju, mieć ładnie ułożone lub spięte włosy, delikatny makijaż oraz buty na obcasie.
O niestandardowym stroju Agencja poinformuje Hostessę/Modelkę odpowiednio przed castingiem.
Niedozwolone jest podawanie przez Hostessę/Modelkę komukolwiek z ekipy castingowej ze strony Klienta lub w ankietach castingowych własnych prywatnych namiarów kontaktowych.
W ankiecie castingowej Hostessa/Modelka zobowiązana jest do podania numeru kontaktowego Agencji.
Hostessa/Modelka która zadeklarowała obecność na castingu, a nie może na niego przybyć obowiązana jest poinformować telefonicznie lub mailowo o tym fakcie Agencję.

 • 11 - Obowiązki i Zakazy

W trakcie wykonywania czynności hostessie/modelce zakazane jest:
picie alkoholu
korzystanie z cateringu dla gości bez wyraźniej zgody Klienta
palenie papierosów – nawet w trakcie uzgodnionych przerw
spożywanie posiłków ( z wyjątkiem przerwy )
opuszczenie miejsca pracy bez zgody Klienta
zakończenie pracy bez powiadomienia Klienta
prowadzenie konwersacji z innymi Hostessami podczas pracy
wyraźnie okazywanie niezadowolenia (grymasy na twarzy itp.)
wyrażanie swoich opinii na temat Klienta, gości oraz Agencji w trakcie imprezy
wykraczanie poza zakres swoich obowiązków i kompetencji
spoufalanie się z gośćmi i Klientem
używanie niecenzuralnych słów
Do Klienta i gości Hostessa/Modelka zawsze powinna zwracać się na per Pan/Pani.
Niedopuszczalnie jest przekazywanie prywatnych namiarów kontaktowych Klientowi (numer telefonu, wizytówki, maile itp.) i rozmawianie z Klientem oraz innymi Hostessami/Modelkami na temat warunków współpracy z Agencją, w tym finansowych. O ewentualnych bezpośrednich propozycjach zleceń od Klienta, dla którego wykonywała czynności, Hostessa/Modelka powinna niezwłocznie poinformować Agencję.
W przypadku naruszenia przez Hostessę/Modelkę zasad określonych w niniejszym regulaminie Agencja zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zakończenia współpracy z daną Hostessą/Modelką, a w przypadku rażącego naruszenia zasad współpracy również wpisania danych hostessy na Czarną Listę hostess Polskich Agencji Hostess i Modelek dostępną na FB dla wszystkich właścicieli Agencji hostess i modelek.
Przy realizacji zleceń, za szkody wyrządzone przez Hostessę/Modelkę Agencja nie ponosi odpowiedzialności. Hostessa/Modelka jest wyłącznie odpowiedzialna za wyrządzone przez nią szkody i jest zobowiązana do ich pokrycia w pełnej wysokości.
Akceptując niniejszy regulamin Hostessa/Modelka oświadcza, iż w przypadku wyrządzenia przez nią szkód (Agencji lub Klientowi na rzecz którego wykonywała czynności), Agencja ma prawo do potrącenia wartości szkód z należnego jej wynagrodzenia. W przypadku, gdy wartość szkód przewyższa wysokość wynagrodzenia Hostessa/Modelka jest zobowiązana do pokrycia pozostałej wysokości szkody ze środków własnych.

 • 12 - Inne postanowienia

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane są obowiązujące przepisy prawa polskiego.
W przypadku ewentualnych sporów wynikających z zawartych umów Agencja będzie dążyła do polubownego ich rozstrzygnięcia. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Agencji.
Za wszelkie umowy, ustalenia lub zobowiązania zawarte przez Hostessę/Modelkę bezpośrednio z Klientem, bez pośrednictwa i zgody Agencji, Agencja nie ponosi odpowiedzialności.
Hostessa/Modelka akceptując niniejszy regulamin oświadcza jednocześnie, że załączone do zgłoszenia zdjęcia z jej wizerunkiem stanowią przedmiot jej praw autorskich i tym samym Hostessa/Modelka wyraża zgodę na rozpowszechnianie przez Agencję jej wizerunku i wyraża zgodę umieszczenie zdjęcia w bazie wewnętrznej i na stronie internetowej Agencji. Jednocześnie Hostessa/Modelka wyraża zgodę na publikowanie jej wizerunku w portfolio Agencji i na stronach agencji na zdjęciach z eventów na których pracowała na zlecenie Agencji. Nie dotyczy zdjęć wykorzystanych do celów reklamowych tylko zdjęć typu reportażowego.
W przypadku kiedy Hostessa/Modelka nie posiada praw autorskich do załączonego zdjęcia obowiązana jest o tym poinformować Agencję.
Hostessa/Modelka akceptując niniejszy regulamin, wyraża zgodę na otrzymywanie od Agencji informacji o treściach reklamowych i marketingowych na podany Agencji adres mailowy.
Zgoda na otrzymywanie powyższych informacji może być w każdej chwili przez Hostessę/Modelkę cofnięta.
Agencja zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. W przypadku dokonania zmian w regulaminie Agencja poinformuje Hostessy/Modelki o dokonanych zmianach.
Współpraca z Agencją (wykonywanie czynności zleconych przez Agencję, przyjęcie zlecenia) jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Niniejszy regulamin jest chroniony prawem autorskim i rozpowszechnianie go lub kopiowanie jest zabronione.

 

 

Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.
FB e-mail Telefon